Opbrengstgericht passend onderwijs

TdF-onderwijsadvies ondersteunt scholen, die opbrengstgericht willen gaan werken. Opbrengstgericht werken vraagt om een cultuuromslag in de school. Verder is het noodzakelijk dat de aanpak integraal is en dat de veranderingen op alle niveaus worden doorgevoerd. Daarom bieden we brede ondersteuning, van de directiekamer tot in de klas. Onze ondersteuning is 'evidence based': we bieden alleen interventies aan, die daadwerkelijk leiden tot betere resultaten. Deze aanpak is bekend geworden onder de naam : "Tour de France-model".

HET TOUR DE FRANCE MODEL: OPBRENGSTGERICHT PASSEND ONDERWIJS

Kenmerkend voor het Tour de France model is dat er een relatie wordt gelegd tussen schoolontwikkeling en de instructiepraktijk van leerkrachten. Leerkrachten verbeteren hun pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden, waardoor de leerprestaties van hun leerlingen daadwerkelijk verbeteren. Leerkrachtvaardigheden zijn cruciaal als het gaat om onderwijsverbetering.

Vertrekpunt van verandering is de school. Er wordt gewerkt aan serieuze betrokkenheid van en draagvlak door het hele team. Zij ontwikkelen een gedeelde aanpak, een visie en een doorgaande leerlijn voor de basisvaardigheden. Dit alles wordt vastgelegd in het schoolplan.

Aan de hand van het Tour de France model werkt de school aan de volgende succesfactoren:

  • Verbetering van leerkrachtvaardigheden door scholing en observaties in de klas;
  • Aandacht voor onderwijskundig leiderschap;
  • Hoge verwachtingen van leerlingen;
  • Een open interne en externe communicatie;
  • Samen werken aan ambitieuze, realistische doelen;
  • Een aanpak met krachtige interventies, die aantoonbaar leiden tot betere leerlingenresultaten.