Kleine basisscholen op weg naar hogere opbrengsten.

Voor deze brochure hebben de auteurs contact gezocht met een aantal kleine scholen. Deze scholen waren geïnteresseerd in deelname aan het veldonderzoek omdat zij zich bewust waren van de risico's die er op hun scholen aanwezig waren met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het waren dus geen zeer zwakke scholen maar scholen die juist wilden voorkomen dat ze door het ijs zouden gaan zakken. Dit onderzoek naar (zeer) zwakke kleine scholen is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het project is verbonden met programmalijn 5 primair onderwijs van de Hoofdlijnenbrief 2008-2009. In de Hoofdlijnenbrief wordt de landelijke onderwijsondersteunende instellingen expliciet verzocht methodieken te ontwerpen en beproeven voor scholen die de inspectie als 'zeer zwak presterend' heeft aangemerkt. Voor de zeer zwak presterende scholen is vanaf 2007 een digitale backoffice ingericht waar ze instrumenten voor analyse en verbetering kunnen vinden. Het is de bedoeling deze backoffice verder te optimaliseren en toe te spitsen op de verschillende groepen zeer zwakke scholen. Een opvallende groep zeer zwakke scholen is die van de kleine plattelandsscholen. Dit Research&Development project richtte zich op deze groep scholen. De brochure is bedoeld voor schoolbesturen, schoolleiders en intern begeleiders van in principe alle basisscholen. Het instrument dat in deze R&D werd ontwikkeld, is in het bijzonder toegespitst op kleine (plattelands)scholen die hun kwaliteit nauwkeurig willen blijven analyseren. Met het in deze brochure beschreven project is een kennisbestand ontwikkeld, dat beschikbaar is voor al diegenen die zich bezighouden met het maken van verbeterplannen voor zeer zwakke scholen. Met behulp van de verzamelde kennis worden effectieve aanpakken beschreven voor diagnose, analyse, planontwikkeling en -uitvoering gericht op het verbeteren van de zwakke en zeer zwakke scholen.

Deze brochure is op verzoek beschikbaar. Stuur een email naar: info@TdF-onderwijsadvies.nl