Cursusaanbod

In het schooljaar 2020-2021 willen wij weer de cursus “Intern systeembegeleider” aanbieden.  Dat doen we in samenwerking met Vivid Onderwijs. Vivid Onderwijs  ondersteunt Montessorischolen in Nederland en wereldwijd. 

Training Intern Systeembegeleider (ISB)

Op de scholen die door TdF-onderwijsadvies en Vivid Onderwijs worden ondersteund in hun schoolontwikkeling, wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de plannen. Daarin zijn de fasen van onderwijsverbetering zichtbaar: na de kennismaking (adoptie) volgt de invoering (implementatie). Vervolgens is het zaak de onderwijsverbetering te borgen in de consolidatiefase. Voor deze fase is het van belang dat de school beschikt over interne experts die dit proces kunnen begeleiden.

Kijkend naar de ontwikkeling op de verschillende scholen zijn deze fasen in het proces herkenbaar. Ongeacht de fase in het proces wordt iedere school geconfronteerd met wisselingen in het personeel. Leerkrachten vertrekken en nieuwe leerkrachten starten. Deze grote dynamiek sluit ook risico’s in.
Hoe borgt de school de gerealiseerde vernieuwing en verbetering? Of zoals de inspectie zegt: “De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces”.
Hoe vangen we nieuwe collega’s op en hoe begeleiden we die? Hoe zorgen we ervoor dat onze nieuwe collega’s snel de draad op kunnen pakken?
Hoe zorgen we ervoor dat we het school ontwikkelingsproces zelfstandig kunnen continueren op het moment dat de externe ondersteuning stopt?

Om aan deze vragen tegemoet te komen hebben we een training opgezet met als doel op de scholen interne systeembegeleiders op te leiden.
Wij willen deze medewerkers helpen zich te ontwikkelen tot onderwijskundig middenmanagement en de daarvoor noodzakelijke kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en ontwikkelen die hen in staat stellen om op termijn de zorg voor het schoolverbeteringsproces op zich te nemen.
Deze training is bedoeld voor collega’s die het als een uitdaging zien om hun huidige en nieuwe collega’s in de school te coachen en een bijdrage te leveren aan de schoolontwikkeling.

De opzet is om het komende schooljaar 2021-2022 een zesdaagse training te verzorgen op een locatie in de Randstad. 

Onderwerpen zijn: 
- verdieping van de theorie over de schoolontwikkeling; 
- opbrengstgericht passend onderwijs;
- het maken van een SWOT-analyse;
- coachingsvaardigheden;
- observeren: kijken door eenzelfde bril/oefenen met audits;
- resultaatgericht coachen;
- confronteren met behoud van relatie en omgaan met weerstanden;
- de rol van de ISB in de ondersteuning van het onderwijskundig management. 

Onderdeel van de training is ook het oefenen van de geleerde vaardigheden met een acteur aan de hand van eigen casuïstiek. De meesten van u krijgen aansluitend “training on the job” wanneer zij in de gelegenheid zijn om mee te lopen met de audits/klassenbezoeken.

De cursus zal plaatsvinden op nader vast te stellen dagen in de volgende maanden: 
1. september 2021
2. november 2021
3. januari 2022
4. maart 2022
5. mei 2022
6. juni 2022

Wij nodigen u uit om u aan te melden voor deze training d.m.v. het aanmeldingsformulier. Kosten per deelnemer is € 1.600,-- De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende deelname. Wanneer u van dit aanbod gebruik wilt maken, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het aanmeldingsformulier vóór 10 juli aan ons te mailen: s.huijbregts@TdF-onderwijsadvies.nl  Alvast hartelijk dank.

Het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden.

Met vriendelijke groeten,

drs. Susanne Huijbregts
drs. Harrie Kooijman

Bijlagen

Aanmeldingsformulier_voor_de_ISB-cursus_2021.pdf