Trainingen en cursussen

TdF-onderwijsadvies geeft op locatie en altijd op maat de volgende cursussen en trainingen aan teams:

  • woordenschatonderwijs
  • beginnende geletterdheid
  • aanvankelijk technisch lezen
  • voortgezet technisch lezen
  • begrijpend- en studerend lezen
  • begrijpend luisteren/interactief voorlezen
  • rekenen
  • beginnende gecijferdheid

Regelmatig trainen we de algemene didactische vaardigheden of domeinspecifieke vaardigheden (bijv. begrijpend lezen, interactief voorlezen of woordenschatonderwijs). Meer effectief is de aanpak waarbij deze trainingen gecombineerd worden met coaching op de werkvloer. De afgesproken doelen uit de scholingsbijeenkomsten en persoonlijke aandachtspunten van de leerkrachten zelf zijn de basis voor de daarop volgende klassenconsultaties. 

Na de implementatie en consolidatie wordt die coaching en ondersteuning idealiter voortgezet door de school zelf in het kader van het kwaliteitsbeleid. Het verdient de aanbeveling de interne coaches daarvoor een gerichte training te geven. Vanzelfsprekend houdt coaching in dat er gericht wordt gekeken en specifieke feedback gegeven wordt door de coach. De veiligheid en het vertrouwen bij de teamleden moet gegarandeerd zijn. Dit houdt in dat er transparant en zorgvuldig wordt omgegaan met de communicatie hierover van interne/externe coaches naar de schoolleiding. Het is begrijpelijk en van groot belang dat de directeur ook inzicht krijgt in de stand van zaken van de in de praktijk gebrachte vaardigheden op teamniveau na de training en de coaching.

Daarom beschrijven we na een klassenbezoekronde altijd een terugkoppeling van bevindingen in grote lijnen. Wat gaat goed? Wat zijn ontwikkel- en aandachtspunten? Op basis van deze terugkoppeling kunnen op teamniveau weer vervolgstappen worden geformuleerd en gewenste acties uitgezet. De schoolontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en besproken in een regie- of stuurgroep. De regiegroep bestaat uit verschillende leden uit het team: directie, IB, bouwcoördinatoren, leerkrachten uit de verschillende bouwen. Zo komen de verschillende perspectieven vanuit de school bij elkaar. De regiegroep blikt terug en kijkt vooruit, de koers wordt bepaald, vervolgstappen geformuleerd en taken verdeeld. Het spreekt voor zich dat de schoolmonitor en het al dan niet behalen van schooldoelen op school- en groepsniveau een regelmatig terugkerend punt op de agenda is tijdens dit overleg. De regiegroep trekt samen de kar van de schoolontwikkeling.